Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SUREI NO MON
NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2015 R.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Fundacja pod nazwą „Fundacja Surei No Mon” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Andrzeja Matlińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Szerada w kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 19, w dniu 14 marca 2011 roku. Rep. A nr 950/2011.
2.    Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3.    Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

1.    Siedzibą fundacji jest Łódź.
2.    Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3.    Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

1.    Fundacja posiada osobowość prawną.
2.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sportu.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

II.CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI.

§6

Celem Fundacji jest wspieranie młodzieży ćwiczącej Karate Shorin-Ryu i Kobudo.
§7

Fundacja realizować będzie cele statutowe poprzez:
1.    udzielanie dotacji do czesnego dla wyróżniających się osób uprawiających styl Shorin-Ryu i inne sztuki walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska;
2.    dofinansowanie zakupu strojów Karate oraz urządzeń i broni Kobudo oraz innych urządzeń i obiektów niezbędnych do ćwiczeń tradycyjnych, japońskich sztuk walki;
3.    organizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych umożliwiających sprawdzenie poziomu wyszkolenia Karateka trenujących Karate Shorin-Ryu i Kobudo oraz innych sportowców trenujących tradycyjne, japońskie sztuki walki;
4.    organizowanie, współorganizowanie i dotowanie wyjazdów wyróżniających się Karateków oraz innych sportowców trenujących tradycyjne, japońskie sztuki walki na zawody, obozy sportowe, również poza granice Polski;
5.    promowanie kultury japońskiej;
6.    rozpowszechnianie wiedzy o Japonii w zakresie ułatwiającym zrozumienie celów i zasad Karate i innych sztuk walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska;
7.    promowanie Karate Shorin-Ryu w Polsce i inne sztuki walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska;
8.    rozpowszechnianie informacji na temat osiągnięć Karate Shorin-Ryu w Polsce i innych sztuk walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska w kraju i poza granicami Polski;
9.    organizowanie imprez sportowych Karate Shorin-Ryu i innych sztuk walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
10.    współpracowanie z Wojskiem Polskim dla podkreślenia faktu, że Karate Shorin-Ryu i inne sztuki walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska są stosowane w służbach wojskowych do poprawienia sprawności bojowej żołnierzy;
11.    promowanie Karate Shorin-Ryu i inne sztuki walki, których źródłem jest kultura i tradycja japońska wśród przedsiębiorców jako potencjalnych sponsorów i pracodawców ćwiczących japońskie, tradycyjne sztuki walki;
12.    organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych poświęconych Karate Shorin-Ryu, kulturze japońskiej i współpracy biznesu polskiego i japońskiego;
13.    przybliżanie przedsiębiorcom kultury japońskiej, Karate, kultury biznesowej Japonii, wspieranie współpracy przedsiębiorców polskich i japońskich;
14.    promocję zdrowego trybu życia;
15.    działania na rzecz ochrony środowiska;
16.    współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą;
17.    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
18.    działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacnianie poprzez podtrzymywanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
19.    prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie posługiwania się współczesną bronią palną,
20.    organizowanie szkoleń z zakresu strzelectwa sportowego i bojowego,
21.    organizowanie zawodów strzeleckich,
22.    szerzenie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przed medycznej,
23.    organizowanie warsztatów oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej.
24.    propagowanie idei wstępowania młodych ludzi w szeregi służb mundurowych (min.: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej),
25.    przekazywanie wiedzy dotyczącej działalności i funkcjonowania służb mundurowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
26.    zachęcanie młodzieży i dorosłych do pogłębianie wiedzy na temat historii i obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

§8

Sponsorami Fundacji mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn.

III. ORGANY FUNDACJI

§9
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
ZARZĄD

§10

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na 3 letnią kadencję.
2.    Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.    Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, określając funkcje poszczególnych członków.
4.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
– złożenia pisemnej rezygnacji Radzie Fundacji,
– utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
– śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§11

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d. opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
i. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji, dotacji i grantów,
j. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
k. wnioskowanie do Rady Fundacji o  likwidację Fundacji.
3. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§12

1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3.    O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.    Zarząd podejmuje decyzje na drodze uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§13

1.    W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie w pełnym zakresie.
2.    W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa:
– Prezes Zarządu samodzielnie jeżeli nie powodują one nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
– pozostali członkowie Zarządu samodzielnie jeżeli nie powodują one nabycia prawa lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
– dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, działających łącznie w przypadku gdy powodują one nabycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego jednorazowo kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Rada Fundacji

§14

Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność Zarządu w zakresie działalności Fundacji.

§15

1.    Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków i jest wybierana na 3 letnią kadencję.
2.     Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. W przypadku jego nieobecności funkcje te pełni Wiceprzewodniczący.
3.    Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator, który również określa ich funkcje.

§16

1.    Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie .
2.    Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
3.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2.    nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3.    zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
4.    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
5.    podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
6.    podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
7.    podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§19

1.    Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
2.    Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§20

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

§21

Uzupełnienie składu Rady Fundacji następuje na drodze kooptacji, co oznacza, że w przypadku zmniejszenia składu Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji poniżej 3 osób, pozostali członkowie Rady są obowiązani niezwłocznie uzupełnić jej skład w drodze uchwały o wyborze podjętej większością głosów.

§22

Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Fundacji powołuje nową Radę Fundacji i określa funkcje poszczególnych jej członków, w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów w obecności wszystkich członków Rady.

§23

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§24

Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§25

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a)    pisemnej rezygnacji,
b)    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)    śmierci członka.

§26

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

V. Zmiana Statutu
§27

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.

§28

Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

VI. Majątek i dochody Fundacji

§29

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza z funduszu założycielskiego kwotę 1.000 zł.

§30

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
– darowizn, spadków, zapisów,
– dotacji i subwencji oraz grantów,
– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
– dochodów z majątku Fundacji,
– odsetek bankowych oraz innych przychodów finansowych.
– dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2.    Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4.    Sponsor, spadkodawca lub darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który – w ramach programu działań Fundacji – przeznacza przekazane środki.

§30

1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a)    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – kod PKD: 47.91.Z
b)    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD: 47.61.Z
c)    Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD: 47.65.Z
d)    Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – kod PKD: 47.64.Z
e)    Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –  kod PKD: 47.99.Z
f)    Wydawanie książek – kod PKD: 58.11.Z
g)    Pozostała działalność wydawnicza – kod PKD: 58.19.Z
h)    Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – kod PKD: 58.14.Z
i)    Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – kod PKD: 77.29.Z
j)    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – kod PKD: 73.12.B
k)    Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – kod PKD: 73.12.A
l)    Działalność agencji reklamowych – kod PKD: 73.11.Z
m)    Działalność fotograficzna – kod PKD: 74.20.Z
n)    Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – kod PKD: 73.12.D
o)    Działalność organizatorów turystyki – kod PKD: 79.12.Z
p)    Działalność pośredników turystycznych – kod PKD: 79.11.B
q)    Działalność agentów turystycznych – kod PKD: 79.11.A
r)    Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – kod PKD: 82.11.Z
s)    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – kod PKD: 82.30.Z
t)    Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych – kod PKD: 84.12.Z
u)    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – kod PKD: 85.51.Z
v)    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – kod PKD: 85.52.Z
w)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – kod PKD: 85.59.B
x)    Działalność obiektów kulturalnych – kod PKD: 90.04.Z
y)    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – kod PKD: 90.02.Z
z)    Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – kod PKD: 90.01.Z
aa)    Działalność muzeów – kod PKD: 91.02.Z
bb)    Działalność obiektów sportowych – kod PKD: 93.11.Z
cc)    Działalność klubów sportowych – kod PKD: 93.12.Z
dd)    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – kod PKD: 93.13.Z
ee)    Pozostała działalność związana ze sportem  – kod PKD: 93.19.Z
ff)    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – kod PKD: 93.29.Z
gg)    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD: 94.99.Z
hh)    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – kod PKD: 96.04.Z
ii)    pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod PKD 74.90.Z
jj)    ochrona i usługi detektywistyczne – kod 80.10.Z
kk)    pozaszkolne formy edukacji – kod 85.5

§31

Zabrania się:
1.    Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2.    Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3.    Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz  członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

VII Postanowienia końcowe

§32

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§33

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§34

1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Sportu.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.

§35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§36

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1.    zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejestrowego o  wpisanie otwarcia likwidacji,
2.    wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia prasowego do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

3.    sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4.    sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5.    ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
6.    przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7.    zgłoszenie zakończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
8.    przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum.

Centrum Sportu i Kultury Japońskiej w Łodzi