Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Fundację Surei No Mon

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SUREI NO MON

Fundacja Surei No Mon

Do użytku wewnętrznego

Łódź, 1 września 2016 roku

 

 1. Postanowienie ogólne
 • 1
 1. Regulamin uczestnictwa w treningach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez Fundację Surei No Mon w Łodzi i w jego sekcjach.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Fundację Surei No Mon  w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy, sędziowie i działacze.

 

 1. Warunki przyjęcia na treningi
 • 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych organizowanych przez Fundację Surei No Mon, zwanych dalej „treningami”, zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej organizatorem” chęć swojego udziału w treningach określonej grupy.

 • 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej „kandydatem” zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora zajęć. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

 • 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika organizatora, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów.

 • 5

Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego szkolenie zwanego dalej „trenerem lub instruktorem” o treści regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach, oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowska.

 1. Regulamin zajęć Fundacji Surei No Mon  jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi, w siedzibie organizatora .
 • 6

Kandydat składa deklaracje członkowską Klubu, zwaną dalej „deklaracją” bezpośrednio na treningu bezpośrednio do instruktora prowadzącego treningi.

 1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisana przez kandydata.
 2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 1. Kandydat może wpłacić dobrowolnie datek na prowadzenie  Centrum Sportu i Kultury Japońskiej .
 2. Kandydat zobowiązany jest do posiadania Karty członkowskiej Fundacji Surei No Mon.
 • 7

Kandydat po uzyskaniu członkostwa Centrum Sportu i Kultury Japońskiej, zostaje dopuszczony przez organizatora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie.

 • 8

Uczestnik treningów zwany dalej „uczestnikiem” jest  ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie wyznaczonym przez warunki ubezpieczenia dla posiadaczy Karty Członkowskiej Fundacji Surei No Mon.

 • 9

Uczestnik jest obowiązany do uiszczenia składek za udział w treningach w trybie, terminach i wysokości określonych przez organizatora jeśli takie składki są wymagane.

III. Strój treningowy i ochraniacze

 • 10

Uczestnik treningów grup początkujących, zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (spodnie dresowe, podkoszulek bawełniany lub keiko-gi), obuwia sportowego, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 • 11

Uczestnik treningów grup średnio zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych zobowiązany jest do posiadania czystego i kompletnego stroju do ćwiczeń – karate-gi, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

 • 12
 1. Pas do keiko-gi, oraz hakama wolno nosić tylko zgodny z nadanym stopniem.
 • 13

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

 • 14

Uczestnik treningów na grupach średnio zaawansowanych, zaawansowanych lub wyczynowych jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

 • 15

W skład obowiązkowego kompletu osobistych ochraniaczy wchodzą: dwa ochraniacze na goleń i śródstopie, dwa napięstniki lub rękawice do sportów walki (rękawice bokserskie), wkładka na zęby, w przypadku chłopców i mężczyzn ochraniacze typu su-spensoria, a w przypadku dziewcząt i kobiet ochraniacze na klatkę piersiową.

 1. warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej
 • 16

Uczestnik treningów grup musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej „sparingiem”

 • 17

Każdy uczestnik grup bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub walkach sparingowych.

 • 18

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

 • 19

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu grup, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Klubu i związków do których Klub należy, sędziów,trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych, zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

 • 20
 1. Na wezwanie trenera lub instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
 2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń z partnerem jest posiadanie sprzętu (tarcza lub hogo).
 3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, sprzętu do ćwiczeń, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt trenerowi lub instruktorowi.
 4. Za rozmiar ochraniaczy ich stan techniczny, niekompletność i czystość pełną odpowiedzialnością ponosi ich użytkownik.
 • 21
 1. Warunkiem przystąpienia do sparingów jest dodatkowe posiadanie przez uczestnika kasku ochronnego na głowie do 18 roku życia.
 2. Uczestnik treningu grupach zaawansowanych lub wyczynowych na polecenie trenera lub instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.
 3. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik może zostać niedopuszczony do udziału w sparingu.

4.Każdy uczestnik treningów w poszczególnych grupach może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu.

 • 22

Każdy uczestnik treningów (zajęć) w poszczególnych grupach może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenia z partnerem lub sparing.

 • 23
 1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do trenera lub instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości, trener lub instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować trenera lub instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.
 3. Etykieta Dojo – obowiązująca na treningu (zajęciach).
 • 24

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania etykiety dojo.

 1. Pozostałe postanowienia.
 • 25

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych rozporządzeń obowiązujących na obiektach, w których odbywają się treningi których organizatorem, lub współorganizatorem jest Fundacja Surei No Mon.

 

Centrum Sportu i Kultury Japońskiej w Łodzi